Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług ASANO (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) stanowią treść umowy ramowej między korzystającym z usług ASANO (dalej zwanym „KLIENTEM”), a ASANO Limited Liability Company z siedzibą w z siedzibą w Nowym Yorku (Broadway 46th Floor, New York, NY 10005) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy Hrabstwa Nowy Jork pod numerem EIN VAT ID 2020-000705604 (dalej zwaną „ASANO”).
 2. Ogólne Warunki nie mają zastosowania do KLIENTÓW będących osobami fizycznymi, korzystających z usług ASANO w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Korzystanie z usług ASANO przez KLIENTA wymaga posiadania przez ASANO statusu przedsiębiorcy.
 3. Korzystanie z usług ASANO drogą elektroniczną wymaga dysponowania przez KLIENTA systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 • dostęp do Internetu,
 • możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do serwisu ASANO, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
 • posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres zgłoszono do ASANO.
 1. Następujące sformułowania użyte w Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:
 • Wyszukiwarka internetowa – program lub strona internetowa, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie znalezienia poszukiwanej informacji w sieci internet.
 • Domena internetowa – unikalny adres internetowy, pod którym znajduje się strona internetowa KLIENTA.
 • Strona internetowa KLIENTA – treść oraz wszelkie materiały umieszczone pod domeną internetową KLIENTA, wskazaną w Umowie/Formularzu Zamówienia.
 • Umowa– umowa o świadczenie Usług wraz z ewentualnymi załącznikami, zawarta pomiędzy ASANO a KLIENTEM, niezależnie od jej nazwy; przez Umowę rozumie się również dokument nazwany przez strony jako „Formularz Zamówienia”, a tym samym ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach mowa jest o Umowie należy rozumieć przez to również Zamówienie.
 • Usługi – świadczone dla KLIENTA przez ASANO w ramach Serwisu ASANO usługi określone w punkcie II Ogólnych Warunków.
 • Okres rozliczeniowy –okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań KLIENTA wobec ASANO z tytułu wykonywania Usług.
 • Cennik– lista oferowanych Usług wraz z ich opisem oraz cenami umieszczona odpowiednio do świadczonych Usług w serwisach ASANO oraz serwisach zależnych ASANO.
 1. O ile nie postanowiono inaczej w treści Umowy sformułowania wskazane w punkcie I.7 powyżej użyte w Umowie mają znaczenie wskazane powyżej.
 2. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych Usług może określać Umowa zawarta z KLIENTEM.

II. Wykaz Usług ASANO LLC

ASANO świadczy następujące Usługi:

 1. Pozycjonowania stron internetowych – polegające na podejmowaniu czynności mających na celu zapewnienie Stronie internetowej KLIENTA jak najwyższej pozycji (miejsca) w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki dla określonych wyrażeń kluczowych
 2. Audytu pozycjonowania stron internetowych – analizy w zakresie pozycjonowania Strony internetowej celem której jest między innymi analiza stopnia dostosowania Strony Internetowej KLIENTA do wymagań wyszukiwarek www, przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwiązań.
 3. Audytu kampanii internetowej – analizy konta Google Ads, Facebook oraz innych kanałów social media pod kątem ustawień koniecznych do poprawnego działania konta reklamowego KLIENTA, jak również przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwiązań.
 4. Kampanii internetowej SEM Google Ads– polegające na uruchomieniu i obsłudze cyklicznej kampanii reklamowej, opartej na linkach sponsorowanych w wybranych przez KLIENTA mediach (kanałach) internetowych;
 5. Kampanii social media – polegające na uruchomieniu i obsłudze cyklicznej kampanii reklamowej w wybranym przez KLIENTA kanale social media;
 6. Copywritingu treści – prowadzenia działań w zakresie public relations, tworzenia treści na rzecz i w imieniu KLIENTA w przestrzeni internetowej.
 7. Usługi dodatkowe – usługi świadczone na rzecz KLIENTA ustalane indywidualnie z KLIENTEM w drodze elektronicznej i zatwierdzone przez ASANO

III. Zasady dostępu do Usług ASANO

 1. KLIENT zamawia Usługę i określa jej parametry w udostępnionym mu formularzu elektronicznym bądź składanym w formie pisemnej lub dokumentowej, bądź po zarejestrowaniu Konta w Serwisie („Zamówienie Usługi”). ASANO potwierdza przyjęcie Usługi do wykonania w drodze podpisania formularza w formie pisemnej lub dokumentowej bądź elektronicznego potwierdzenia zamówionej Usługi i umożliwienia KLIENTOWI dokonania zapłaty („Potwierdzenie Zamówienia”). Do zawarcia umowy pomiędzy KLIENTEM i ASANO dochodzi wskutek:
  • podpisania lub zawarcia w formie dokumentowej Umowy na świadczenie określonej Usługi;
  • wyświetlenia KLIENTOWI Potwierdzenia Zamówienia w procesie nabywania Usługi online i dokonania przez KLIENTA wskazanej opłaty. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez KLIENTA oznacza, że zawarcie Umowy nie doszło do skutku.
 2. ASANO rozpocznie świadczenie wybranej przez KLIENTA Usługi zgodnie z Umową, nie wcześniej niż z chwilą wniesienia przez KLIENTA wszystkich należnych opłat wymaganych dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 3. Przy Zamówieniu Usługi, KLIENT oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i wyraża zgodę na ich brzmienie, Cennikiem Usług, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu ASANO oraz serwisów zależnych a dane zawarte w Formularzu Zamówienia są pełne i prawdziwe.
 4. Ceny określone w Cenniku Usług podane są w kwocie netto. Do wskazanych kwot należy doliczyć kwotę podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Zasady współpracy
 1. ASANO może powierzyć wykonanie Usług osobom trzecim. Za działania lub zaniechania osób, którym ASANO powierza wykonanie Usług, odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
 2. ASANO wykonuje Usługi zgodnie z Ogólnymi Warunkami, Zamówieniem, założonym przez KLIENTA Kontem, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 3. ASANO ma prawo zaprzestać, czasowo wstrzymać świadczenia Usług, w przypadku, gdy prawidłowa ich realizacja zależy od prawidłowego wypełniania obowiązków leżących po stronie poszczególnych dostawców zewnętrznych – niezależnych operatorów (zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w regulaminach świadczenia przez tych operatorów usług) niezbędnych do realizacji Usług określonych w Ogólnych Warunkach, bez prawa do odszkodowania KLIENTA za zakończenie bądź wstrzymanie Usług (np. Google).
 4. Na mocy niniejszych Ogólnych Warunków. KLIENTOWI nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba, że KLIENT uzyskał pisemną zgodę ASANO .
 5. Jeżeli Umowa przewiduje przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji do utworów powstałych w wyniku świadczenia Usług, na rzecz KLIENTA, przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji następuje z momentem zapłaty przez KLIENTA na rzecz ASANO całego należnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 6. W przypadku zbycia Strony Internetowej przez KLIENTA lub oddania go do używania osobie trzeciej, osoba ta może wstąpić w miejsce KLIENTA i stać się stroną niniejszej Umowy za zgodą ASANO udzieloną w formie pisemnej lub dokumentowej.
 7. KLIENT zobowiązuje się do niekorzystania z usług innych firm zajmujących się świadczeniem usług konkurencyjnych do Usługi świadczonej na rzecz KLIENTA przez ASANO przez okres trwania Umowy jeżeli wykonywanie takich usług mogłoby wpłynąć na prawidłową realizację Usług przez ASANO.
 1. Obowiązki KLIENTA
 1. KLIENT zobowiązany jest:
  • posiadać należyte prawa do posługiwania się oznaczeniami handlowymi (znakami towarowymi, domenami) i materiałami marketingowymi (kreacjami, hasłami, układami graficznymi), niezależnie od formy ich utrwalenia, które zostaną wykorzystane przez ASANO w związku ze świadczeniem Usług;
  • zapewnić by prowadzona przez KLIENTA działalność, jego produkty oraz ich oferowanie i promocja nie naruszały obowiązujących w trakcie świadczenia Usług przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich;
 2. KLIENT, jeśli uzasadnione jest to rodzajem świadczonej Usługi, udostępni ASANO aktualne dane dotyczące prowadzonej Strony internetowej niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. KLIENT zobowiązuje się zapewnić ASANO dostęp do wyżej wskazanych narzędzi przez cały okres trwania Umowy.
 3. KLIENT będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania Strony internetowej w całym okresie obowiązywania Umowy co wiąże się między innymi z koniecznością utrzymania i opłacenia wskazanej przez KLIENTA domeny Strony internetowej oraz utrzymania i opłacenia hostingu dla tej domeny, jeżeli zachowanie ciągłości funkcjonowania Strony internetowej KLIENTA jest konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi przez ASANO.
 1. Odpowiedzialność Stron
 1. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków umownych, w tym brak współpracy przy wykonywaniu Umowy z ASANO.
 2. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowane przez niego produkty/usługi, ich bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność wobec ASANO jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczone są Usługi za naruszenie punktu V.1 Ogólnych Warunków, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje ASANO wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.
 4. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność wobec ASANO jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczone są Usługi za wady fizyczne i prawne przekazanych materiałów marketingowych i reklamowych, które są podstawą prawidłowego wykonania Usług przez ASANO a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje ASANO wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.
 5. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków umownych, w tym brak współpracy przy wykonywaniu Umowy z ASANO.
 6. ASANO ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszych Ogólnych Warunków z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez KLIENTA korzyści. Odpowiedzialność ASANO ograniczona jest do wysokości jednokrotności opłaty wniesionej przez KLIENTA za Usługę.
 7. ASANO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Usług lub niewykonanie Usług spowodowane z przyczyn pozostających po stronie operatorów mediów internetowych.
 8. ASANO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w algorytmie, wytycznych i regulaminach mediów (kanałów) internetowych, w ramach których wykonywane są Usługi. ASANO nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonywane na rzecz KLIENTA, zgodnie ze zleceniem KLIENTA (Zamówieniem Usługi) lub zgodnie ze specyfiką Usługi, w tym za nałożone na KLIENTA sankcje ze strony operatorów mediów internetowych.

VII. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych KLIENTÓW jest ASANO Limited Liability Company z siedzibą w z siedzibą w Nowym Yorku (Broadway 46th Floor, New York, NY 10005) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy Hrabstwa Nowy Jork pod numerem EIN VAT ID 2020-000705604 (dalej zwaną „ASANO”).

z którym można kontaktować się można pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności zamieszczona pod adresem https://asano.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec ASANO, w szczególności w przypadku jeżeli działania ASANO przewidziane w niniejszych Ogólnych warunkach są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie ASANO w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres biuro@asano.pl lub w formie listu poleconego na adres ASANO.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail KLIENTA, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie KLIENTA związane ze składaną reklamacją.
 4. ASANO rozpoznaje sprawę w terminie 7 (SIEDMIU) dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. KLIENT otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji ASANO powiadomi o tym KLIENTA podając powody tej decyzji.
 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami zastosowanie znajdą: Potwierdzenie Zamówienia, odrębne umowy zawarte między Stronami oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a postanowieniami Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszych Ogólnych Warunków.
 4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszych Ogólnych Warunków pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. W takim wypadku miejsce postanowienia bezskutecznego lub nieważnego zajmuje postanowienie skuteczne i ważne, które pod względem prawnym i ekonomicznym najbliższe jest temu, co strony zamierzały uzgodnić lub co Strony by uzgodniły zgodnie z założeniami umowy na świadczenie usługi, gdyby Strony rozważały tę kwestię w chwili zawierania Umowy.
 5. Wprowadzenie przez ASANO nowych lub zmienionych Ogólnych Warunków pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.
 6. ASANO zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Warunków, ASANO umieści ich ujednoliconą wersję na stronie internetowej ASANO.
 7. Prawem właściwym dla umów pomiędzy KLIENTEM a ASANO na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach, jest prawo amerykańskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszych Ogólnych Warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy rejonowy dla Hrabstwa Nowy Jork.